Przychodnia lekarska

ul. Wschodnia 3
78 - 100 Kołobrzeg
tel. (0-94) 35 422 23

Znajdujesz się: Strona główna >> Ochrona danych osobowych >>

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AL-MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wschodnia 3, 78-100 Kołobrzeg Tel. 943542223/fax 943520431 NIP 671-15-69-849 REGON 330927230

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej jest art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalek RODO, w zw. Z przepisami ustawy z 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie , jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów Pacjenta może być również art.6 ust.1 lit.d RODO. W zakresie w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit. C i h RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych na podstawie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r poz 1318 z póżn.zm) jest:

 1. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszu Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli
  • podmiotom kontrolującym, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra zdrowia
  • upoważnionym przez podmiot tworzący osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 2. dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 3. Podmiot serwisujący urządzenia Administratora , firma księgowa
 4. POLCARD – w przypadku płatności kartą
 5. KAMSOFT – oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat z wyjątkami - zgodnie z art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r poz 1318 z póżn.zm)

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej